Za kupce

 

1. VELJAVNOST

1.1 Splošni prodajni pogoji so sestavni del prodajnih poslov, v katerih kot prodajalec sodeluje podjetje SIJ Ravne Systems d.o.o. (v nadaljevanju: PRODAJALEC). Nahajajo se na spletni strani podjetja www.ravnesystems.com.

1.2 Splošni pogoji so sestavni del ponudbe, pogodbe oziroma potrditve naročila, razen v primeru, da sta pogodbeni stranki izrecno in s pisnim sporazumom zavrnili njihovo uporabo.

1.3 Z naročilom kupec potrjuje naše splošne prodajne pogoje za tekoče naročilo in za vsa prihodnja naročila.

 

2. PONUDBE

2.1 Ponudbe prodajalca niso obvezujoče. Pogodbe postanejo veljavne šele z izstavitvijo potrditve naročila. Prodajalec ima pravico potrditi ponudbo v desetih (10) delovnih dneh od prejema naročila. Dodatni dogovori v zvezi s ponudbo in potrditvijo naročila so veljavni samo v pisni obliki.

2.2  Izdaja predračuna se šteje kot ponudba. Obveznosti prodajalca začnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu, vendar le v primeru, da je bilo plačilo opravljeno v roku, navedenem na predračunu.

2.3 Načrti, poslani skupaj s ponudbo, so last prodajalca, ne smejo biti dostopni tretjim osebam in se morajo, na zahtevo prodajalca, vrniti, če ni prišlo do naročila.

2.4 Ob spremembi načrta si pridržujemo pravico zaračunavanja dodatnih stroškov v višini 50 eur. Ob spremembi načrta, katere posledica so dodatni stroški dela in materiala na objektu/artiklu se ti stroški naknadno zaračunajo stranki.

 

3. CENE IN PLAČILNI POGOJI

3.1 Če iz ponudbe ali iz potrditve naročila oziroma iz drugih dokumentov, ki vsebujejo sklenjeno prodajno pogodbo, ni razvidno drugače, veljajo cene prodajalca »EXW Ravne Systems d.o.o., INCOTERMS 2010«.

3.2 Za posamični prodajni posel veljajo cene na potrditvi naročila. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da se nabavne cene vhodnih materialov zvišajo za 10 odstotkov ali več (od dneva potrditve plačila do dneva dogovorjene dobave blaga).

3.3 Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah. Če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače, morajo biti plačila vseh računov izvedena z nakazilom brez odbitkov. Bančni stroški so deljeni (SHA), nalogodajalec plača stroške svoje banke, prejemnik pa svoje banke.

3.4 Za nepravočasno plačilo si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila.

3.5 Če kupec zamuja s plačilom dveh ali več računov ali če postanejo poznani njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti ali slabo premoženjsko stanje ali težka finančna situacija ter če na zahtevo prodajalca ne more zagotoviti zadostnega sredstva zavarovanja svojih dolgov, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. Takrat ima prodajalec pravico, da še odprte dobave izvrši le na podlagi predplačila ali da v ustreznem roku odstopi od pogodbe.

3.6 Če kupec znatno zamuja s plačilom vsaj enega računa, ima prodajalec pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila.

  

4. DOBAVA BLAGA

4.1 Dobavni roki, navedeni na potrditvi naročila, so okvirni roki franko tovarna prodajalca, razen če niso izrecno potrjeni kot fiksni.

4.2 Dobavni rok se lahko definira šele takrat, ko so dogovorjene vse podrobnosti v zvezi z naročilom, v nobenem primeru pred prejemom vseh dokumentov in potrditev, ki jih mora priskrbeti kupec.

4.3 Prodajalec si v primerih višje sile, zastojev v proizvodnji ali drugih izrednih dogodkov pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov, in sicer za čas trajanja izrednega dogodka. To velja tudi za primere, ko prodajalec sam ni prejel pravilne ali pravočasne dobave.

4.4 V primeru zamujanja dobave bo prodajalec o tem obvestil kupca in mu sporočil nov dobavni rok. Delne dobave so v dopustnem obsegu dovoljene in jih prodajalec lahko zaračuna.

 

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

5.1 Dobavljeno blago ostane last prodajalca do popolnega poplačila. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine prodajalca.

 

6. ODGOVORNOST

6.1 Prodajalec jamči,  da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu in potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali kakovosti se zaveže nadomestiti ali popraviti reklamirano blago.

6.2 Za škodo zaradi izgube proizvodnje, izgube dobička ali izgube poslovnega interesa prodajalec ne odgovarja.

6.3 Odgovornost je omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.

 

7. JAMSTVO ZA NAPAKE

7.1 Kupec je dolžan blago pregledati ob prevzemu in očitne napake grajati takoj ob prevzemu, skrite napake pa ob odkritju, vendar najkasneje v šestih (6) mesecih od prevzema blaga.

7.2 Prodajalec ne jamči za napake blaga, če je bilo to uporabljeno za namene, ki mu niso bili znani ob sklenitvi pogodbe, in za napake, ki so posledica nepravilne uporabe, napačne vgradnje ali ravnanja, uporabe neprimerne opreme ali materiala s strani kupca ali uporabnika. 

7.3 Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico izbirati med popravilom blaga, nadomestilom blaga ali znižanjem cene.

 

8. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

8.1 Oba pogodbena partnerja  sta pred tretjo osebo zavezana k varovanju poslovno zaupnih  informacij, ki sta jih prejela v zvezi s sklenjeno pogodbo, katere sestavni del so ti splošni prodajni pogoji.

 

9. SODNA PRISTOJNOST

9.1 Obe stranki bosta morebitna nesoglasja reševali sporazumno. V primeru, da se ne moreta sporazumeti, se uporablja pravo Republike Slovenije. Pristojno je Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.

 

10. KONČNE DOLOČBE

10.1 Ti splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove nadomestitve z novimi.

10.2 Spremembe in dopolnitve določil so obvezujoče samo v primeru, če jih pisno potrdita prodajalec in kupec.

Ravne na Koroškem, 9.12.2020